Adresa

str. Nicolae Teodorescu, nr. 7

Loc. Unirea-Odobești,

jud. Vrancea

eMail

Președinte

Buză Răzvan-Florin

Secretariat

Cont bancar

RO85BTRLRONCRT0386653901

Asociatia Chinologica Vrancea

(banca Transilvania)

CIF: 37948280

Servicii

ORDONANTA DE URGENTA nr. 55 din 30 aprilie 2002

PRIVIND REGIMUL DE DEłINERE AL CÂINILOR
PERICULOŞI SAU AGRESIVI

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din ConstituŃia României,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanŃă de urgenŃă.

CAP. 1
DispoziŃii generale

ART. 1
În sensul prezentei ordonanŃe de urgenŃă, prin câini periculoşi se înŃelege câinii aparŃinând
următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează:
a. categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaŃi prin caracterele morfologice cu câini de
tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor;
b. categoria a II-a: câinii din rasele Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire
Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro,
Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.

ART. 2
(1) Prin câini agresivi se înŃelege:
a. orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale
domestice în locuri publice sau private;
b. orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop.
(2) Nu intră în categoria câinilor agresivi definiŃi la alin. (1):
a. orice câine care atacă sau muşcă o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod,
într-o proprietate privată sau publică protejată de acel câine;
b. orice câine folosit de unităŃile de poliŃie, jandarmerie, de alte unităŃi militare, de
unităŃile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecŃie şi pază, chiar dacă,
aflându-se în misiune, a atacat sau a muşcat o persoană.

CAP. 2
ObligaŃiile deŃinătorilor de câini şi condiŃiile deŃinerii acestora

ART. 3
(1) Proprietarii sau deŃinătorii temporari ai câinilor prevăzuŃi la art. 1 au următoarele obligaŃii:
a. să aibă vârsta minimă de 18 ani;
b. să aibă capacitate deplină de exerciŃiu;
c. să nu fi fost condamnaŃi pentru săvârşirea unei infracŃiuni contra persoanei.
(2) Proprietarii sau deŃinătorii temporari ai câinilor prevăzuŃi la art. 1 şi la art. 2 alin. (1) au
obligaŃia să înregistreze câinii la AsociaŃia Chinologică Română, afiliată la FederaŃia
Chinologică InternaŃională, şi să inscripŃioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în
imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul “Câine periculos” sau,
după caz, “Câine agresiv”, printr-o plăcuŃă având dimensiunile de cel puŃin 15 x 25 cm.

ART. 4
(1) Proprietarii de câini prevăzuŃi la art. 1 au obligaŃia să depună la sediul poliŃiei în a cărei
rază este situat imobilul în care este deŃinut câinele o adeverinŃă în fotocopie, eliberată de
AsociaŃia Chinologică Română, afiliată la FederaŃia Chinologică InternaŃională, din care să
rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum şi o declaraŃie pe propria
răspundere cuprinzând următoarele date:
a. numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;
b. efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare;
c. efectuarea sterilizării câinilor prevăzuŃi la art. 1 lit. a);
d. existenŃa unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de
câinii prevăzuŃi la art. 1 lit. a).
(2) În cazul schimbării adresei imobilului menŃionat la alin. (1) proprietarii de câini încadraŃi la
art. 1 au obligaŃia să depună în termen de 48 de ore, la sediul poliŃiei în a cărei rază se află
noua adresă, documentele prevăzute la alin. (1).
(3) Pierderea sau decesul unui câine încadrat la art. 1, precum şi înstrăinarea câinilor
încadraŃi la art. 1 lit. b) vor fi declarate în termen de 48 de ore la sediul poliŃiei în a cărei rază
se află imobilul de deŃinere al câinelui.

ART. 5
Prevederile art. 3 şi 4 nu se aplică unităŃilor de poliŃie, jandarmerie, celorlalte unităŃi militare,
vămilor şi serviciilor publice de securitate, protecŃie şi pază.

ART. 6
(1) Accesul câinilor prevăzuŃi la art. 1 lit. a) în localurile publice, în mijloacele de transport în
comun, precum şi în alte locuri publice, cu excepŃia drumurilor publice şi a căilor de acces
către acestea, este interzis.
(2) Accesul câinilor prevăzuŃi la art. 1 lit. a) în părŃile comune ale imobilelor în care sunt
deŃinuŃi, pe drumurile publice şi pe căile de acces către acestea este permis numai dacă
aceştia poartă botniŃă şi sunt ŃinuŃi în zgardă şi lesă sau ham de către proprietar ori de către
deŃinătorul temporar.
(3) StaŃionarea câinilor prevăzuŃi la art. 1 lit. a) în părŃile comune ale imobilelor prevăzute la
alin. (2) este interzisă.
(4) Accesul câinilor prevăzuŃi la art. 1 lit. b), precum şi al câinilor din rasele Ciobănesc
Belgian Malinois, Ciobănesc German, Dobermann, Presa Canario, Ciobănesc de Asia
Centrală Komondor, Kuvasz, Schnauzer Uriaş şi metişii lor în localurile publice, în mijloacele
de transport în comun, în locurile publice, precum şi în părŃile comune ale imobilelor este
permis numai dacă aceştia poartă botniŃă şi sunt ŃinuŃi în lesă de către o persoană care
îndeplineşte condiŃiile prevăzute la art. 3 alin. (1). În locurile special amenajate pentru câini
accesul câinilor prevăzuŃi în prezentul alineat este permis fără botniŃă şi fără lesă.

ART. 7
Dresajul şi antrenamentul câinilor prevăzuŃi la art. 1 sunt permise numai în centre speciale,
stabilite prin hotărâre de către consiliile comunale, orăşeneşti, municipale sau ale sectoarelor
municipiului Bucureşti.

ART. 8
Se interzice:
a. organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop şi participarea cu
câini la astfel de lupte, indiferent cărei rase îi aparŃin câinii;
b. importul sau comercializarea câinilor prevăzuŃi la art. 1 lit. a);
c. reproducŃia câinilor prevăzuŃi la art. 1 şi la art. 6 alin. (4), care nu au acte de origine
recunoscute de AsociaŃia Chinologică Română, afiliată la FederaŃia Chinologică
InternaŃională;
d. abandonarea câinilor prevăzuŃi la art. 1, art. 2 alin. (1) şi la art. 6 alin. (4).

ART. 9
(1) Câinii prevăzuŃi la art. 1 lit. a), indiferent de sex, vor fi obligatoriu sterilizaŃi.
(2) Sterilizarea câinilor va fi confirmată în carnetul de sănătate de către medicul veterinar
care a efectuat intervenŃia.
(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă
proprietarii sau deŃinătorii temporari ai câinilor prevăzuŃi la art. 1 lit. a) sunt obligaŃi să îi
sterilizeze, pe cheltuială proprie.

ART. 10
(1) În cazul câinilor prevăzuŃi la art. 2 alin. (1), organele de poliŃie, la sesizarea unei persoane
sau a reprezentantului legal al acesteia ori din oficiu, avertizează proprietarul sau deŃinătorul
temporar al câinelui să ia toate măsurile pentru prevenirea comportamentului canin agresiv.
(2) Dacă proprietarii sau deŃinătorii temporari ai câinilor prevăzuŃi la art. 2 alin. (1) nu iau
măsurile prevăzute la alin. (1), poliŃia poate dispune plasarea câinelui într-un adăpost, potrivit
dispoziŃiilor art. 15 alin. (2), în cazul în care pericolul avut în vedere se menŃine.
(3) Cheltuielile generate de întreŃinerea câinelui aflat sub supraveghere se suportă de către
proprietar sau de deŃinătorul temporar al câinelui.

CAP. 3
InfracŃiuni şi contravenŃii

ART. 11
(1) Neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau de
deŃinătorul temporar al acestuia asupra unei persoane constituie infracŃiune şi se pedepseşte
cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) AcŃiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

ART. 12
(1) Fapta persoanei de a determina în orice mod atacul câinelui, aparŃinând oricărei rase,
asupra unei persoane, dacă a avut ca urmare o vătămare, constituie infracŃiune şi se
pedepseşte conform art. 181 – 183 din Codul penal.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 10 la 20 de ani.

ART. 13
Importul sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracŃiune
şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi confiscarea acestora.

ART. 14
Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregăti în acest scop, precum şi de a
participa cu câini la astfel de lupte constituie infracŃiune şi se pedepseşte cu închisoare de la
6 luni la 3 ani.

ART. 15
(1) În cazul infracŃiunilor prevăzute la art. 11 şi 12 câinii se confiscă de către poliŃie, cu
sprijinul personalului instruit în acest sens, angajat al consiliilor locale, în termen de cel mult
două zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
(2) Câinii prevăzuŃi la alin. (1) vor fi cazaŃi în adăposturile Serviciului pentru gestionarea
câinilor fără stăpân, în vederea plasării lor în grija organizaŃiilor pentru protecŃia animalelor,
care vor proceda conform reglementărilor proprii.

ART. 16
Măsura confiscării prevăzută la art. 13 constă în capturarea, transportarea şi păstrarea
câinelui în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Măsura se dispune
în condiŃiile legii de către agentul constatator şi se execută de către personalul angajat al
consiliilor locale, instruit în acest sens. Păstrarea şi adopŃia câinilor se fac în condiŃiile
reglementărilor legale.

ART. 17
Nu se pedepsesc infracŃiunile prevăzute de prezenta ordonanŃă de urgenŃă dacă victima
actelor incriminate a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică
protejată de câine ori dacă intervenŃia câinelui a fost determinată de apărarea proprietarului
sau a deŃinătorului temporar, victimă iminentă a unei infracŃiuni de violenŃă săvârşite
împotriva sa.

ART. 18
(1) Constituie contravenŃii următoarele fapte:
a. neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau deŃinătorul
temporar al câinelui, dacă fapta s-a soldat cu rănirea sau cu uciderea unui animal
domestic;
b. neanunŃarea la poliŃie a pierderii sau a decesului câinilor prevăzuŃi la art. 1, de către
proprietar sau de către persoana care îi are în pază, în termen de 48 de ore de la
constatare;
c. nerespectarea prevederilor art. 3 şi ale art. 4 alin. (1) şi (2);
d. nerespectarea prevederilor art. 7, art. 8 lit. c) şi ale art. 9;
e. nerespectarea prevederilor art. 6;
f. nerespectarea art. 8 lit. d).
(2) ContravenŃiile prevăzute la alin. (1) se sancŃionează cu amendă, după cum urmează:
a. cele de la lit. a) şi b), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;
b. cele de la lit. c) şi d), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;
c. cele de la lit. e) şi f), cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei.

ART. 19
(1) Fapta persoanei care produce câinelui, în orice mod, o suferinŃă nejustificată ori îl
provoacă la reacŃii agresive constituie contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă de la
10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) proprietarul sau deŃinătorul temporar al câinelui provocat este
absolvit de orice răspundere.

ART. 20
(1) Constatarea contravenŃiilor şi aplicarea sancŃiunilor se fac de către inspectorii poliŃiei
sanitare veterinare şi de către personalul anume desemnat din cadrul Ministerului de Interne.
(2) ContravenŃiilor prevăzute la art. 18 şi la art. 19 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziŃiile
OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 180/2002, inclusiv ale art. 28 alin. (1).

CAP. 4
DispoziŃii tranzitorii şi finale

ART. 21
(1) În termen de cel mult 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe de
urgenŃă câinii vor fi în mod obligatoriu identificaŃi şi înregistraŃi potrivit normelor stabilite prin
ordin al ministrului agriculturii, alimentaŃiei şi pădurilor, emis în termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă.
(2) Proprietarii sau deŃinătorii temporari de câini care pot fi încadraŃi la art. 1 au obligaŃia de a
prezenta câinii la AsociaŃia Chinologică Română, afiliată la FederaŃia Chinologică
InternaŃională, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe de
urgenŃă, în vederea evaluării şi încadrării lor în una dintre categoriile prevăzute la art. 1.
(3) Până la înfiinŃarea AutorităŃii de Supraveghere Chinologică câinii menŃionaŃi la art. 1 vor fi
înregistraŃi şi identificaŃi prin tatuaj, pe cheltuiala proprietarului sau a deŃinătorului temporar,
de către asociaŃia prevăzută la alin. (2), menŃionându-se codul în carnetul de sănătate şi în
adeverinŃa eliberată.
(4) Câinii încadraŃi la art. 1, lăsaŃi în libertate şi care nu pot fi identificaŃi, vor fi capturaŃi de
către serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân şi vor fi eutanasiaŃi conform
dispoziŃiilor legale.

ART. 22
În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă
proprietarii sau deŃinătorii temporari ai câinilor prevăzuŃi la art. 1 sunt obligaŃi să depună la
sediul poliŃiei declaraŃia prevăzută la art. 4.

ART. 23
(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă se
înfiinŃează Autoritatea de Supraveghere Chinologică în subordinea Ministerului Agriculturii,
AlimentaŃiei şi Pădurilor.
(2) Regulamentul de organizare şi funcŃionare al AutorităŃii de Supraveghere Chinologică va
fi aprobat în termen de 30 de zile de la înfiinŃarea acesteia, prin ordin al ministrului
agriculturii, alimentaŃiei şi pădurilor.

ART. 24
Prezenta ordonanŃă de urgenŃă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării ei în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii,
alimentaŃiei şi pădurilor,
Petre Daea,
secretar de stat

Ministru de interne,
Ioan Rus

Ministrul administraŃiei publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul finanŃelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

LEGE nr. 60 din 11 martie 2003

-pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aprobă OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de
deŃinere al câinilor periculoşi sau agresivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 311 din 10 mai 2002, cu următoarele modificări:
1. Litera b) a articolului 1 va avea următorul cuprins:
“b) categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog
Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi
metişii lor.”
2. Litera b) a alineatului (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
“b) orice câine folosit de unităŃile de poliŃie, de jandarmerie, de alte unităŃi militare, de unităŃile
vamale sau de serviciile publice de securitate, protecŃie şi pază, care, aflându-se în misiune, a
atacat sau a muşcat o persoană.”
3. La articolul 3 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
“ART. 3
(1) Proprietarii sau deŃinătorii temporari ai câinilor prevăzuŃi la art. 1 trebuie să îndeplinească
următoarele condiŃii:”
4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
“ART. 5
Prevederile art. 3 şi 4 nu se aplică unităŃilor de poliŃie, de jandarmerie, celorlalte unităŃi militare,
vămilor şi serviciilor publice de securitate, protecŃie şi pază, precum şi în cazul spectacolelor
demonstrative organizate sau al unor filmări.”
5. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
“(4) Accesul câinilor prevăzuŃi la art. 1 lit. b), precum şi al exemplarelor cu potenŃial agresiv în
localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum şi în părŃile
comune ale imobilelor este permis numai dacă aceştia poartă botniŃă şi sunt ŃinuŃi în lesă de
către o persoană care îndeplineşte condiŃiile prevăzute la art. 3 alin. (1). În locurile special
amenajate pentru câini accesul câinilor prevăzuŃi în prezentul alineat este permis fără botniŃă şi
fără lesă.”
6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
“ART. 7
(1) Dresajul şi antrenamentul câinilor prevăzuŃi la art. 1 sunt permise numai în centre speciale
sau în alte locuri autorizate, stabilite prin hotărâre de către consiliile comunale, orăşeneşti,
municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
(2) Dresorii care activează în centrele speciale trebuie să facă dovada pregătirii şi atestării lor
profesionale şi vor fi autorizaŃi din 3 în 3 ani de o comisie formată din câte un reprezentant al
AsociaŃiei Chinologice Române, Ministerului de Interne şi AgenŃiei NaŃionale Sanitare
Veterinare. AutorizaŃia va fi vizată anual. Sunt permise dresajul şi antrenamentul câinilor
prevăzuŃi la art. 1 de către deŃinător, pe proprietatea sa, cu asumarea tuturor răspunderilor
prevăzute de prezenta ordonanŃă de urgenŃă.”
7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
“ART. 11
(1) Neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau de
deŃinătorul temporar al acestuia asupra unei persoane constituie infracŃiune şi se pedepseşte
cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare vătămarea corporală gravă, pedeapsa
este cea prevăzută la art. 181 – 184 Cod penal.
(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
(4) AcŃiunea penală prevăzută la alin. (1) şi (2) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a
persoanei vătămate. Împăcarea părŃilor înlătură răspunderea penală.”
8. Articolul 12 se abrogă.
9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
“ART. 13
Importul sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracŃiune şi
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani şi confiscarea acestora.”
10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
“ART. 14
Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregăti în acest scop, precum şi de a
participa cu câini la astfel de lupte constituie infracŃiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2
la 5 ani.”
11. Alineatul (3) al articolului 21 va avea următorul cuprins:
“(3) Până la înfiinŃarea AutorităŃii de Supraveghere Canină câinii menŃionaŃi la art. 1 vor fi
înregistraŃi şi identificaŃi prin tatuaj, pe cheltuiala proprietarului sau a deŃinătorului temporar, de
către asociaŃia prevăzută la alin. (2), menŃionându-se codul în carnetul de sănătate şi în
adeverinŃa eliberată.”
12. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
“ART. 23
(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă se
înfiinŃează Autoritatea de Supraveghere Canină în subordinea Ministerului Agriculturii,
AlimentaŃiei şi Pădurilor.
(2) Regulamentul de organizare şi funcŃionare a AutorităŃii de Supraveghere Canină va fi
aprobat în termen de 30 de zile de la înfiinŃarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii,
alimentaŃiei şi pădurilor.”
Această lege a fost adoptată de Camera DeputaŃilor în şedinŃa din 18 februarie 2003, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din ConstituŃia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAłILOR
VALER DORNEANU
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinŃa din 20 februarie 2003, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (1) din ConstituŃia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

LEGE nr. 205 din 26 mai 2004
-privind protectia animalelor
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

CAP. I
Dispozitii generale
ART. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza masurile necesare pentru asigurarea conditiilor de viata
si bunastare ale animalelor cu sau fara detinator.
(2) Gestionarea populatiei canine fara stapan de pe teritoriul Romaniei se reglementeaza
prin lege speciala.
ART. 2
In sensul prezentei legi, prin detinator de animale se intelege proprietarul, persoana
care detine cu orice titlu valabil, precum si orice persoana fizica sau juridica in ingrijirea
careia se afla animalul.
ART. 3
Detinatorii de animale au obligatia de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare si
de zooigiena privind adapostirea, hranirea, ingrijirea, reproductia, exploatarea, precum si
a celor referitoare la protectia si bunastarea animalelor.
ART. 4
Detinatorii de animale au obligatia de a avea un comportament lipsit de brutalitate fata
de acestea, de a asigura conditiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute,
precum si de a nu le parasi sau izgoni.
ART. 5
(1) Detinatorii de animale au obligatia de a asigura acestora, in functie de nevoile
etologice, specie, rasa, sex, varsta si categorie de productie, urmatoarele:
a) un adapost corespunzator;
b) hrana si apa suficiente;
c) posibilitatea de miscare suficienta;
d) ingrijire si atentie.
(2) Detinatorilor de animale le este interzis sa aplice tratamente rele, precum: lovirea,
schingiuirea si alte asemenea cruzimi.
ART. 6
(1) In sensul prezentei legi, prin rau tratament se intelege comportamentul brutal,
abuzul in utilizarea animalelor, maltratarea si supunerea animalelor la eforturi inutile,
precum si neasigurarea conditiilor minime necesare vietii si bunastarii acestora.
(2) In sensul prezentei legi, prin cruzime fata de animale se intelege:
a) omorarea animalelor, din perversitate, precum si prin practicarea tirului pe animale
domestice sau captive;
b) organizarea de lupte intre animale sau cu animale;
c) folosirea de animale vii pentru dresajul cainilor sau pentru a le controla agresivitatea;
d) folosirea de animale pentru expozitii, publicitate, realizare de filme sau in scopuri
asemanatoare, daca aceste activitati le provoaca acestora suferinte fizice si psihice,
afectiuni sau raniri;
e) abandonarea unui animal a carui existenta depinde de ingrijirea omului;
f) administrarea de substante destinate stimularii capacitatilor fizice ale animalelor in
timpul competitiilor sportive, sub forma dopajului.
ART. 7
Animalele folosite in scopuri stiintifice sunt supuse unor reguli de protectie specifice,
fara a li se provoca suferinte inutile.
ART. 8
(1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor*)
reprezinta autoritatea nationala in domeniul protectiei animalelor.
_______
*) Conform art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, aprobata prin Legea nr.
215/2004, reprodusa la pag. 3-16, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor se infiinteaza prin reorganizarea Agentiei Romane pentru Siguranta
Alimentelor, a Agentiei Nationale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor servicii care functioneaza in structura
aceluiasi minister.
(2) Conditiile de detinere, adapostire si intretinere a animalelor se stabilesc prin ordin al
presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
CAP. II
Conditii privind detinerea animalelor
ART. 9
(1) Detinatorii de animale pot detine animale salbatice, potrivit legii, numai daca sunt
autorizati de directia veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a
municipiului Bucuresti.
(2) Conditiile privind detinerea animalelor salbatice se stabilesc prin ordin al ministrului
agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, la propunerea Autoritatii Nationale Sanitare
Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
ART. 10
(1) Detinatorii de animale au obligatia de a ingriji si trata in mod corespunzator un
animal bolnav sau ranit.
(2) Autoritatea sanitara veterinara poate dispune taierea sau uciderea, dupa caz, a unui
animal bolnav ori ranit, pentru a-l scuti de suferinte fizice si psihice inutile, in conditii
stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru
Siguranta Alimentelor.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica animalelor folosite in scopuri stiintifice sau in
alte scopuri experimentale.
ART. 11
Detinatorii de animale care selectioneaza un animal pentru reproductie au obligatia de a
respecta caracteristicile anatomice, fiziologice si comportamentale ale speciei si rasei
respective, astfel incat sa nu fie compromise performantele, sanatatea si bunastarea
descendentilor.
ART. 12
Persoana care contribuie la dresarea unui animal are obligatia de a folosi mijloace de
dresaj care sa nu provoace traume psihice sau fizice, precum si de a folosi metode care sa
nu prejudicieze sanatatea ori bunastarea animalului.
CAP. III
Conditii privind comertul cu animale, transportul animalelor, precum si folosirea
acestora in scop publicitar, in spectacole, expozitii, competitii si manifestari similare
ART. 13
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, din
considerente privind protectia animalelor sau conservarea speciilor de animale existente
pe teritoriul tarii, poate impune anumite conditii, precum si limita sau interzice importul,
exportul, tranzitul si comertul cu animale, tinand cont de reglementarile comunitare.
ART. 14
(1) Transportatorii au obligatia de a transporta animalele in conditii corespunzatoare, in
functie de specie, sex, varsta, categorie de productie, pentru a evita ranirea sau epuizarea
fizica a acestora.
(2) Conditiile privind transportul animalelor se stabilesc prin ordin al presedintelui
Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
ART. 15
Animalele pot fi folosite in scop publicitar, in spectacole, expozitii, competitii sau alte
manifestari similare numai daca:
a) organizatorul asigura conditiile prevazute la art. 5;
b) sanatatea si bunastarea animalelor nu sunt puse in pericol.
ART. 16
In cursul competitiilor sau cu alte ocazii este interzis sa se administreze animalelor
substante ori sa fie supuse unor procedee pentru cresterea sau diminuarea nivelului
natural al performantelor.
CAP. IV
Interventii chirurgicale
ART. 17
(1) Animalele sunt supuse interventiilor chirurgicale numai in cazurile motivate.
(2) Interventiile chirurgicale se efectueaza sub anestezie locala sau, dupa caz, generala,
numai de catre medici veterinari.
(3) Manoperele medicale care pot provoca suferinta animalului trebuie efectuate de
catre medicul veterinar.
ART. 18
Prin exceptie de la dispozitiile art. 17 alin. (2), in cazul animalelor utilizate in scopuri
stiintifice sau in alte scopuri experimentale, interventiile chirurgicale ori alte tratamente
pot fi efectuate si de alte persoane care au calificarea necesara.
CAP. V
Taierea sau uciderea animalelor
ART. 19
Animalele nu vor fi supuse unor suferinte inutile in cazul taierii sau uciderii.
ART. 20
Taierea animalelor se va efectua cu respectarea prevederilor legale specifice in vigoare.
ART. 21
Prevederile art. 20 nu se aplica animalelor care, datorita unor accidente sau boli, trebuie
taiate ori ucise imediat.
CAP. VI
Folosirea animalelor in scopuri stiintifice sau in alte scopuri experimentale
ART. 22
Animalele pot fi folosite pentru cercetare stiintifica, diagnosticarea de boli, producerea
unor medicamente sau produse biologice, precum si in alte scopuri similare, atunci cand
obiectivul activitatii nu poate fi atins prin alte metode ce nu implica folosirea animalelor.
CAP. VII
Sanctiuni
ART. 23
(1) Constituie contraventie urmatoarele fapte:
a) nerespectarea dispozitiilor art. 12;
b) nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (1);
c) supunerea unui animal la rele tratamente;
d) nerespectarea dispozitiilor art. 26 alin. (3);
e) supunerea unui animal la cruzimi.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele de la lit. a), cu amenda de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei;
b) cele de la lit. b) si c), cu amenda de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei;
c) cea de la lit. d), cu amenda de la 6.000.000 lei la 10.000.000 lei;
d) cea de la lit. e), cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
ART. 24
In cazul savarsirii de trei ori pe o perioada de 2 ani a faptelor prevazute la art. 23 alin.
(1) lit. c) si e) de catre proprietarul animalelor, pe langa amenda contraventionala, se aplica
si masura confiscarii animalelor. In acest caz, animalele se cazeaza in adaposturile care
functioneaza pe langa consiliile locale si sunt valorificate in conditiile legii.
ART. 25
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoane imputernicite,
potrivit atributiilor de serviciu, din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si
pentru Siguranta Alimentelor si al Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data
incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din
minimul amenzii prevazute la art. 23 alin. (2), agentul constatator facand mentiune despre
aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(3) Contraventiilor prevazute la art. 23 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
CAP. VIII
Dispozitii finale
ART. 26
(1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si
Ministerul Administratiei si Internelor, prin organele abilitate, monitorizeaza aplicarea
prevederilor prezentei legi.
(2) Pentru indeplinirea prevederilor prezentei legi, persoanele imputernicite, potrivit
atributiilor de serviciu, din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru
Siguranta Alimentelor si al Ministerului Administratiei si Internelor au acces in cladiri,
adaposturi si alte locuri unde sunt tinute animalele, precum si dreptul de a solicita orice
informatie si documente necesare controlului si de a preleva probe pentru cercetari si
analize de laborator.
(3) In situatia in care locul unde sunt tinute animalele se afla la domiciliul sau resedinta
detinatorilor de animale, accesul persoanelor prevazute la alin. (2) in acest spatiu se face
cu acordul detinatorului. In lipsa acordului, detinatorul de animale are obligatia de a face
dovada respectarii dispozitiilor art. 5.
ART. 27
Ordinele prevazute la art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2) si art. 14 alin. (2) se
emit in termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.
ART. 28
Prezenta lege intra in vigoare la 10 zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 martie 2004, cu respectarea
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 mai 2004, cu
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
CONSTANTIN NITA
Bucuresti, 26 mai 2004.

CAP. I
Dispozitii generale
ART. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza masurile necesare pentru asigurarea conditiilor de viata
si bunastare ale animalelor cu sau fara detinator.
(2) Gestionarea populatiei canine fara stapan de pe teritoriul Romaniei se reglementeaza
prin lege speciala.
ART. 2
In sensul prezentei legi, prin detinator de animale se intelege proprietarul, persoana
care detine cu orice titlu valabil, precum si orice persoana fizica sau juridica in ingrijirea
careia se afla animalul.
ART. 3
Detinatorii de animale au obligatia de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare si
de zooigiena privind adapostirea, hranirea, ingrijirea, reproductia, exploatarea, precum si
a celor referitoare la protectia si bunastarea animalelor.
ART. 4
Detinatorii de animale au obligatia de a avea un comportament lipsit de brutalitate fata
de acestea, de a asigura conditiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute,
precum si de a nu le parasi sau izgoni.
ART. 5
(1) Detinatorii de animale au obligatia de a asigura acestora, in functie de nevoile
etologice, specie, rasa, sex, varsta si categorie de productie, urmatoarele:
a) un adapost corespunzator;
b) hrana si apa suficiente;
c) posibilitatea de miscare suficienta;
d) ingrijire si atentie.
(2) Detinatorilor de animale le este interzis sa aplice tratamente rele, precum: lovirea,
schingiuirea si alte asemenea cruzimi.
ART. 6
(1) In sensul prezentei legi, prin rau tratament se intelege comportamentul brutal,
abuzul in utilizarea animalelor, maltratarea si supunerea animalelor la eforturi inutile,
precum si neasigurarea conditiilor minime necesare vietii si bunastarii acestora.
(2) In sensul prezentei legi, prin cruzime fata de animale se intelege:
a) omorarea animalelor, din perversitate, precum si prin practicarea tirului pe animale
domestice sau captive;
b) organizarea de lupte intre animale sau cu animale;
c) folosirea de animale vii pentru dresajul cainilor sau pentru a le controla agresivitatea;
d) folosirea de animale pentru expozitii, publicitate, realizare de filme sau in scopuri
asemanatoare, daca aceste activitati le provoaca acestora suferinte fizice si psihice,
afectiuni sau raniri;
e) abandonarea unui animal a carui existenta depinde de ingrijirea omului;
f) administrarea de substante destinate stimularii capacitatilor fizice ale animalelor in
timpul competitiilor sportive, sub forma dopajului.
ART. 7
Animalele folosite in scopuri stiintifice sunt supuse unor reguli de protectie specifice,
fara a li se provoca suferinte inutile.
ART. 8
(1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor*)
reprezinta autoritatea nationala in domeniul protectiei animalelor.
_______
*) Conform art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, aprobata prin Legea nr.
215/2004, reprodusa la pag. 3-16, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor se infiinteaza prin reorganizarea Agentiei Romane pentru Siguranta
Alimentelor, a Agentiei Nationale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor servicii care functioneaza in structura
aceluiasi minister.
(2) Conditiile de detinere, adapostire si intretinere a animalelor se stabilesc prin ordin al
presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
CAP. II
Conditii privind detinerea animalelor
ART. 9
(1) Detinatorii de animale pot detine animale salbatice, potrivit legii, numai daca sunt
autorizati de directia veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a
municipiului Bucuresti.
(2) Conditiile privind detinerea animalelor salbatice se stabilesc prin ordin al ministrului
agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, la propunerea Autoritatii Nationale Sanitare
Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
ART. 10
(1) Detinatorii de animale au obligatia de a ingriji si trata in mod corespunzator un
animal bolnav sau ranit.
(2) Autoritatea sanitara veterinara poate dispune taierea sau uciderea, dupa caz, a unui
animal bolnav ori ranit, pentru a-l scuti de suferinte fizice si psihice inutile, in conditii
stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru
Siguranta Alimentelor.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica animalelor folosite in scopuri stiintifice sau in
alte scopuri experimentale.
ART. 11
Detinatorii de animale care selectioneaza un animal pentru reproductie au obligatia de a
respecta caracteristicile anatomice, fiziologice si comportamentale ale speciei si rasei
respective, astfel incat sa nu fie compromise performantele, sanatatea si bunastarea
descendentilor.
ART. 12
Persoana care contribuie la dresarea unui animal are obligatia de a folosi mijloace de
dresaj care sa nu provoace traume psihice sau fizice, precum si de a folosi metode care sa
nu prejudicieze sanatatea ori bunastarea animalului.
CAP. III
Conditii privind comertul cu animale, transportul animalelor, precum si folosirea
acestora in scop publicitar, in spectacole, expozitii, competitii si manifestari similare
ART. 13
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, din
considerente privind protectia animalelor sau conservarea speciilor de animale existente
pe teritoriul tarii, poate impune anumite conditii, precum si limita sau interzice importul,
exportul, tranzitul si comertul cu animale, tinand cont de reglementarile comunitare.
ART. 14
(1) Transportatorii au obligatia de a transporta animalele in conditii corespunzatoare, in
functie de specie, sex, varsta, categorie de productie, pentru a evita ranirea sau epuizarea
fizica a acestora.
(2) Conditiile privind transportul animalelor se stabilesc prin ordin al presedintelui
Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
ART. 15
Animalele pot fi folosite in scop publicitar, in spectacole, expozitii, competitii sau alte
manifestari similare numai daca:
a) organizatorul asigura conditiile prevazute la art. 5;
b) sanatatea si bunastarea animalelor nu sunt puse in pericol.
ART. 16
In cursul competitiilor sau cu alte ocazii este interzis sa se administreze animalelor
substante ori sa fie supuse unor procedee pentru cresterea sau diminuarea nivelului
natural al performantelor.
CAP. IV
Interventii chirurgicale
ART. 17
(1) Animalele sunt supuse interventiilor chirurgicale numai in cazurile motivate.
(2) Interventiile chirurgicale se efectueaza sub anestezie locala sau, dupa caz, generala,
numai de catre medici veterinari.
(3) Manoperele medicale care pot provoca suferinta animalului trebuie efectuate de
catre medicul veterinar.
ART. 18
Prin exceptie de la dispozitiile art. 17 alin. (2), in cazul animalelor utilizate in scopuri
stiintifice sau in alte scopuri experimentale, interventiile chirurgicale ori alte tratamente
pot fi efectuate si de alte persoane care au calificarea necesara.
CAP. V
Taierea sau uciderea animalelor
ART. 19
Animalele nu vor fi supuse unor suferinte inutile in cazul taierii sau uciderii.
ART. 20
Taierea animalelor se va efectua cu respectarea prevederilor legale specifice in vigoare.
ART. 21
Prevederile art. 20 nu se aplica animalelor care, datorita unor accidente sau boli, trebuie
taiate ori ucise imediat.
CAP. VI
Folosirea animalelor in scopuri stiintifice sau in alte scopuri experimentale
ART. 22
Animalele pot fi folosite pentru cercetare stiintifica, diagnosticarea de boli, producerea
unor medicamente sau produse biologice, precum si in alte scopuri similare, atunci cand
obiectivul activitatii nu poate fi atins prin alte metode ce nu implica folosirea animalelor.
CAP. VII
Sanctiuni
ART. 23
(1) Constituie contraventie urmatoarele fapte:
a) nerespectarea dispozitiilor art. 12;
b) nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (1);
c) supunerea unui animal la rele tratamente;
d) nerespectarea dispozitiilor art. 26 alin. (3);
e) supunerea unui animal la cruzimi.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele de la lit. a), cu amenda de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei;
b) cele de la lit. b) si c), cu amenda de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei;
c) cea de la lit. d), cu amenda de la 6.000.000 lei la 10.000.000 lei;
d) cea de la lit. e), cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
ART. 24
In cazul savarsirii de trei ori pe o perioada de 2 ani a faptelor prevazute la art. 23 alin.
(1) lit. c) si e) de catre proprietarul animalelor, pe langa amenda contraventionala, se aplica
si masura confiscarii animalelor. In acest caz, animalele se cazeaza in adaposturile care
functioneaza pe langa consiliile locale si sunt valorificate in conditiile legii.
ART. 25
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoane imputernicite,
potrivit atributiilor de serviciu, din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si
pentru Siguranta Alimentelor si al Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data
incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din
minimul amenzii prevazute la art. 23 alin. (2), agentul constatator facand mentiune despre
aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(3) Contraventiilor prevazute la art. 23 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
CAP. VIII
Dispozitii finale
ART. 26
(1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si
Ministerul Administratiei si Internelor, prin organele abilitate, monitorizeaza aplicarea
prevederilor prezentei legi.
(2) Pentru indeplinirea prevederilor prezentei legi, persoanele imputernicite, potrivit
atributiilor de serviciu, din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru
Siguranta Alimentelor si al Ministerului Administratiei si Internelor au acces in cladiri,
adaposturi si alte locuri unde sunt tinute animalele, precum si dreptul de a solicita orice
informatie si documente necesare controlului si de a preleva probe pentru cercetari si
analize de laborator.
(3) In situatia in care locul unde sunt tinute animalele se afla la domiciliul sau resedinta
detinatorilor de animale, accesul persoanelor prevazute la alin. (2) in acest spatiu se face
cu acordul detinatorului. In lipsa acordului, detinatorul de animale are obligatia de a face
dovada respectarii dispozitiilor art. 5.
ART. 27
Ordinele prevazute la art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2) si art. 14 alin. (2) se
emit in termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.
ART. 28
Prezenta lege intra in vigoare la 10 zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 martie 2004, cu respectarea
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 mai 2004, cu
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
CONSTANTIN NITA
Bucuresti, 26 mai 2004.

PREAMBUL

 

 1. Tările membre şi partenere sub contract ale FCI vor respecta Regulamentul de creştere internaţional FCI.

 

 • Prezentul regulament priveşte toate ţările membre şi partenere sub contract FCI. Prin aceasta se înţelege că activitatea de creştere nu poate fi practicată decât cu câini de rasă pură, cu un caracter bun, în perfectă stare de sănătate din punct de vedere al eredităţii şi funcţionalităţii şi înscrişi într-o carte de origine sau registru de aşteptare recunoscute de FCI. De asemenea, aceştia trebuie să îndeplinească condiţiile dictate de ţările membre şi partenere sub contract FCI.

 

 • Singurii câini ce pot fi consideraţi în perfectă stare de sănătate din punct de vedere al eredităţii sunt aceia care posedă caracteristicile standardului unei rase, tipul şi temperamentul corespunzător acesteia şi care nu prezintă nici un defect ereditar substanţial care să poată afecta aspectul funcţional al progeniturii lor. In consecinţă, ţările membre şi partenere sub contract FCI trebuie să evite ca  standardele să conţină exagerări ale caracteristicilor ce ar putea pune în pericol funcţionalitatea câinilor.

 

 • Nu pot fi folosiţi pentru creştere câinii ce prezintă următoarele anomalii: temperament necorespunzător, surditate sau cecitate congenitală, buză de iepure, boltă palatină deschisă, malformaţii notorii ale maxilarului sau defecte dentare pronunţate, atrofie progresivă a retinei, epilepsie, criptorhidie, monorhidie, albinism, displazie severă a şoldului sau culoarea  robei necorespunzătoare.

 

 • In materie de “gestionare” a defectelor ereditare precum displazia de şold sau atrofia progresivă a retinei, ţările membre şi partenere sub contract FCI trebuie să ţină o evidenţă  a câinilor atinşi de aceste maladii şi să le combată metodic şi continuu, informând FCI dacă aceasta o va cere.

 

 • FCI, ţările membre şi partenere sub contract FCI se bucură de sprijinul Comisiei Ştiinţifice în materie de evaluare a defectelor ereditare. Comisia ajută la combaterea acestor defecte îndrumând ţările membre şi partenere sub contract FCI. In cazul în care Comisia va elabora şi edita un plan de măsuri privind combaterea acestor defecte, acesta va trebui să fie respectat din momentul aprobării sale de către Comitetul General FCI.

 

 • Ţările membre şi partenere sub contract FCI au toată competenţa şi responsabilitatea în materie de creştere. Aceasta constă în indicaţiile şi liniile directoare date crescătorilor, controlul procedurilor de creştere practicate de crescători şi gestionarea cărţilor de origine.

 

Creşterea şi dezvoltarea raselor canine trebuie să se bazeze pe obiective cu termen lung şi pe principii sănătoase, astfel încât practicarea acestei activităţi să nu conducă la producerea de câini bolnavi sau cu un caracter instabil sau lipsiţi de aptitudini pentru lucru.

Obiectivul creşterii trebuie să fie acela de a păstra şi de preferinţă, de a extinde diversitatea genetică a unei rase.

 

Numai câinii sănătoşi din punct de vedere funcţional pot fi folosiţi în activitatea de creştere.

Este de datoria fiecărui crescător ce selecţionează un câine, de a determina dacă acesta din urmă este apt pentru reproducţie din punct de vedere mental şi fizic.

 

Un crescător trebuie să se asigure că animalele destinate reproducţiei au un temperament stabil şi sunt într-o bună condiţie fizică. Atât timp cât crescătorul asigură păstrarea unui pui, el trebuie să-i permită acestuia să se dezvolte într-un mediu sănătos (mental şi fizic) şi benefic astfel încât să-i garanteze o socializare adecvată.

 

 • Ţările membre şi partenere sub contract FCI trebuie să elaboreze propriile regulamente de creştere, în baza prezentului regulament şi în care să fie stipulate obiectivele urmărite. Aceste regulamente trebuie să ţină cont, într-o manieră adecvată, de specificul muncii pentru fiecare rasă.

 

 • Comercianţii de câini şi cei care cresc câini într-un scop strict comercial nu pot creşte câini într-o ţară membră sau parteneră sub contract FCI.

 

 

 1. Drepturile şi obligaţiile reciproce ale proprietarilor de etaloni sau de femele sunt determinate în principal de dreptul naţional, regulamentele stabilite de asociaţiile chinologice naţionale sau de membrii acestora (asociaţii teritoriale sau cluburi de rasă) şi /sau convenţiile particulare. In cazul lipsei unor astfel de reglementări, va fi aplicat prezentul Regulament.

 

 • Crescătorilor şi proprietarilor de etaloni le este insistent recomandat să stabilească în scris condiţiile în care se va face monta, astfel încât să se creeze o situaţie clară cu privire la obligaţiile financiare.

 

 • Proprietarul unui câine este considerată persoana care a achiziţional legal animalul, se găseşte în posesia sa şi poate proba deţinerea acestuia printr-un certificat de înregistrare şi un pedigree valabil.

 

 • Posesorul etalonului este fie proprietarul acestuia, fie persoana care a primit autorizaţia proprietarului de a oferi serviciile numitului etalon în vederea efectuării unei monte.

 

 

CHELTUIELI DE TRANSPORT ŞI ÎNTREŢINERE A FEMELEI

 1.  Proprietarului femelei îi este recomandat să-şi aducă şi să-şi recupereze femela fie personal fie prin intermediul unei persone de încredere. Atunci când femela va rămâne la posesorul etalonului mai multe zile, toate cheltuielile ocazionate de alimentaţie, cazare, îngrijiri veterinare cât şi pagubele provocate canisei sau domiciliului posesorului etalonului sunt în sarcina proprietarului femelei. Transportul femelei se efectuează pe cheltuiala proprietarului acesteia.

 

RESPONSABILITATE

 1. În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în diferitele ţări, este considerată ca responsabilă de pagubele provocate de animal unor terţe persoane, persoana care în momentul provocării acestora asigură întreţinerea şi îngrijirea numitului animal.

 

In acest sens, proprietarul (sau posesorul) etalonului va proceda la încheierea unui contract de asigurare cu răspundere civilă.

 

DECESUL CĂŢELEI

 1.  In cazul când căţeaua a decedat pe timpul rămânerii în pensiune la proprietarul etalonului, acesta din urmă se va obliga, pe cheltuiala sa, să procedeze la constatarea decesului şi cauzele care l-au provocat de către un medic veterinar. Proprietarul etalonului îl va informa cât mai rapid posibil pe proprietarul femelei despre decesul acesteia şi cauzele sale.      Dacă proprietarul căţelei va dori să vadă căţeaua decedată, nu-i va putea fi refuzat acest drept.

In cazul când decesul căţelei s-a produs din vina proprietarului etalonului, acesta din urmă va trebui să plătească daune interese proprietarului căţelei. In cazul când proprietarul etalonului nu este responsabil de decesul căţelei, proprietarul căţelei va trebui să-i returneze acestuia cheltuielile ocazionate de decesul căţelei.

 

ALEGEREA ETALONULUI

 1.  Posesorul etalonului se obligă să nu monteze căţeaua decât cu etalonul prevăzut şi în nici un caz cu un altul.

In cazul când căţeaua nu a fost montată de etalonul prevăzut, ea nu va putea fi montată cu un alt etalon decât cu acordul proprietarului căţelei.

In orice caz, este strict interzisă monta căţelei cu doi masculi sau mai mulţi pe perioada aceloraşi călduri.

 

MONTA ACCIDENTALĂ

 1. In cazul când a avut loc o montă accidentală efectuată de un alt etalon decât cel prevăzut, posesorul etalonului care a efectuat monta este obligat să-i ramburseze proprietarului căţelei toate cheltuielile ocazionate de această montă eronată.

După o montă accidentală efctuată de către un alt etalon decât cel convenit, este strict interzisă o nouă montă cu etalonul care a fost ales iniţial.

Posesorul etalonului nu poate în nici un caz, pentru o asemenea montă, să pretindă obligaţii financiare proprietarului căţelei.

 

ATESTAREA MONTEI

 1.  Posesorul etalonului va certifica prin redactarea unui atestat, executarea corectă a montei. El confirmă prin semnătură pe acest document că a fost martor ocular al montei. In cazul când serviciile cărţii de origine ale ţării unde se va declara fătarea, prevăd formulare speciale pentru atestarea montei, va fi obligaţia proprietarului căţelei de a le procura şi completa corect şi de a le prezenta proprietarului etalonului pentru semnătură.

 

Acest atestat de montă trebuie obligatoriu să conţină următoarele date:

 

 1. a)Numele şi numărul de înregistrare al etalonului în cartea de origine.
 2. b)Numele şi numărul de înregistrare al femelei în cartea de origine.
 3. c)Numele şi adresa posesorului/proprietarului etalonului
 4. d)Numele şi adresa proprietarului femelei în momentul montei, eventual data achiziţiei femelei
 5. e)Locul şi data montei
 6. f)Semnătura posesorului etalonului şi proprietarului căţelei
 7. g)Dacă serviciile cărţii de origine solicită pentru înregistrarea puilor rezultaţi, o fotocopie certificată sau un extras certificat conform cu pedigreeul etalonului, posesorul etalonului va furniza gratuit aceste documente proprietarului căţelei.

 

DESPĂGUBIRI PENTRU MONTĂ

 1.  Ii este recomandat proprietarului etalonului să nu semneze atestatul de montă decât după plata preţului fixat în prealabil pentru montă. Reţinerea femelei cu titlu de gaj nu este permisă.

 

 1.  Dacă etalonul convenit nu a efectuat monta, indiferent de motiv sau pentru că femela nu se lasă montată, neputându-se efectua monta, proprietarul etalonului are dreptul doar la despăgubirile prevăzute la Art.2 şi în nici un caz nu va putea pretinde preţul fixat pentru montă.

 

 1. In ceea ce priveşte descendenţa etalonului, proprietarul etalonului nu are dreptul, faţă de proprietarul femelei, la alte despăgubiri decât cele prevăzute pentru montă. De asemenea, el nu are dreptul să primească un pui.

Dacă părţile se pun de acord cu privire la primirea unui pui, acest acord va fi formulat în scris înainte de montă. Intr-un asemenea acord, vor fi absolut precizate şi respectate următoarele puncte  :

 

 1. a) momentul alegerii puiului de către proprietarul etalonului
 2. b) momentul primirii puiului de către proprietarul etalonului
 3. c) momentul din care dreptul proprietarului etalonului de a alege un pui este irevocabil prescris
 4. d) momentul din care dreptul proprietarului etalonului de a primi puiul este irevocabil prescris
 5. e) reglementarea cheltuielilor de transport
 6. f) acorduri speciale pentru cazul când femela a născut căţeii morţi sau a supravieţuit un singur pui sau pentru cazul când puiul ales a decedat înainte de primire.

 

FEMELA NU A RĂMAS GESTANTĂ

 1. După o montă corect executată, se consideră că etalonul şi-a îndeplinit obligaţiile şi că din acel moment condiţiile pentru a avea dreptul la despăgubiri au fost îndeplinite.

Aceasta nu constituie o garanţie că femela a rămas gestantă. Rămâne la aprecierea proprietarului etalonului, dacă femela nu rămâne gestantă, fie să acorde acestei femele la următoarele călduri o montă gratuită, fie să returneze o parte din indemnizaţia pentru montă. Un asemenea acord va trebui să fie redactat în scris înaintea montei şi va fi cuprins în contractul de montă.

Dreptul la o montă gratuită se stinge în principu dacă etalonul prevăzut a decedat sau dacă a trecut în proprietatea altcuiva sau dacă femela prevăzută a decedat.

Dacă se probează (prin analiza spermei) că etalonul a fost steril în momentul montei, proprietarului femelei i se vor rambursa toate cheltuielile ocazionate de această montă.

 

INSEMINAREA ARTIFICIALĂ

 1. Inseminarea artificială nu va fi aplicată decât la animale care înainte s-au reprodus

natural.

In caz de inseminare artificială a femelei, veterinarul care a recoltat sperma de la etalon va certifica printr-un atestat scris obţinut dela cartea de origine unde vor fi declaraţi puii, că sperma proaspătă sau congelată provine de la etalonul prevăzut. Atestatul prevăzut la art.7 (a-g) va fi furnizat gratuit proprietarului femelei de către proprietarul etalonului.

Toate cheltuielile ocazionate de recoltarea şi inseminarea spermei sunt în sarcina proprietarului femelei.

Veterinarul care a efectuat inseminarea va confirma în scris serviciului cărţii de origine, că femela a fost corect însămânţată cu sperma provenind de la etalonul prevăzut pentru montă.

Acest atestat va cuprinde locul şi data inseminării, numele şi numărul de înregistrare al femelei în cartea de origine cât şi numele şi adresa proprietarului femelei.

Proprietarul etalonului de la care provine sperma va elibera proprietarului femelei, în afara atestatului furnizat de veterinar, un atestat oficial al montei.

 

CESIONAREA DREPTULUI DE CREŞTERE

 1. In general, se consideră că din momentul montei, proprietarul femelei este crescătorul progeniturii acesteia.

Cu toate acestea, dreptul de a utiliza o femelă sau un etalon poate fi transferat, prin acord contractual, unei terţe persoane.

Un astfel de transfer va fi atestat în scris înaintea montei planificate. O astfel de cesiune, redactată în scris, trebuie să fie declarată din timp serviciilor competente ale cărţii de origine şi eventual asociaţiei de creştere, competentă pentru rasa respectivă. Acest document va fi anexat la declaraţia de fătare.

Este necesar să se descrie foarte exact în cesiunea dreptului de creştere, drepturile şi obligaţiile celor două părţi contractante.

Terţa persoană care preia temporar dreptul de creştere al unei femele, este considerată ca proprietar al acesteia, în sensul prezentului regulament, de la montă şi până în momentul înţărcării.

 

REGULI DE BAZĂ

 1. Vor fi consideraţi câini de rasă pură şi vor putea primi un pedigree recunoscut de FCI

numai puii rezultaţi din doi părinţi de rasă pură, care au pedigree recunoscute de FCI şi pe care nu figurează nici-o obiecţie şi nici-o restricţie din partea organizaţiei chinologice naţionale.

Ca regulă generală, puii trebuie să fie vânduţi şi transferaţi unei persoane private

pe numele căreia se eliberează un pedigree de export.

 

 1. Pedigreele recunoscute de FCI sunt certificate care atestă fiabilitatea datelor cu privire la generaţiile menţionate şi nu pot fi considerate certificate care garantează calitatea câinelui.

 

INREGISTRAREA PUILOR ÎN CARTEA DE ORIGINE

 1. Dacă nu există acorduri contrare, se consideră că noul proprietar în urma vânzării unei căţele gestante, este în mod automat şi crescătorul progeniturii. Puii vor fi înregistraţi în cartea de origine a ţării unde proprietarul femelei îşi are reşedinţa. Puii vor purta afixul său.

 

 1. Orice câine crescut şi înregistrat într-o ţară membră sau partener sub contract FCI va fi identificat printr-un sistem permanent şi nefalsificabil; această identificare va trebui să apară pe pedigree.

Puii sunt înregistraţi, în principiu, în cartea de origine a ţării unde proprietarul femelei îşi are reşedinţa obişnuită. In caz de contestaţie, el va trebui în mod obligatoriu să probeze aceasta printr-un atestat eliberat de autoritatea care ţine registrul cărţii de origine din ţara de domiciliu (reşedinţa obişnuită).

Sunt tolerate excepţii pentru crescătorii de câini de rasă care domiciliază într-o ţară care nu ţine o carte de origine recunoscută de FCI.

Aceştia au posibilitatea de a proceda la înscrierea puilor într-o carte de origine recunoscută de FCI.

Vor fi înregistraţi toţi puii rezultaţi la fătare; aceasta include toţi puii existenţi la data cererii de înregistrare.

Pedigreele, care sunt de fapt certificate de naştere, nu trebuie să fie emise decât pentru a certifica genealogia. In mod normal, o femelă nu poate fi montată, pentru aceeaşi fătare, decât de un singur mascul. In caz de deviaţii, asociaţiile canine naţionale sunt obligate să facă certificarea paternităţii (prin examen ADN) pe cheltuiala crescătorului.

 

REGULAMENTE DE CREŞTERE ALE ŢĂRILOR MEMBRE FCI

18.     Regulamentele de creştere ale ţărilor membre şi partenere sub contract FCI pot fi mai restrictive decât prezentul regulament dar nu vor conţine prevederi contrare acestuia.

 

DISPOZIŢII FINALE

 1. Acest Regulament înlocuieşte Cutuma Internaţională de Creştere de la Monaco din 1934.

 

În caz de divergenţe la interpretare, textul german este determinant.

 

 

*     Adoptat de Adunarea Generală FCI, 11 şi 12 iunie 1979 la Berna (Elveţia).

Formulare

Competiții 2023

Acordarea numerelor se face in baza OP-ului cu taxa de inscriere platita!

PARTENERI (PARTNERS)

SPONSOR PRINCIPAL

SPONSORI

Asociația Chinologică Vrancea
© 2021 Toate drepturile rezervate.

SPONSOR PRINCIPAL

SPONSORI

Adresa

str. Nicolae Teodorescu, nr. 7

Loc. Unirea-Odobești,

jud. Vrancea

eMail

Președinte

Buză Răzvan-Florin

Secretariat

Cont bancar

RO85BTRLRONCRT0386653901

Asociatia chinologica Vrancea

(banca Transilvania)

CIF: 37948280

Competiții 2023

Acordarea numerelor se face in baza OP-ului cu taxa de inscriere platita!

PARTENERI (PARTNERS)

În curând / soon