Adresa

str. Nicolae Teodorescu, nr. 7
Loc. Unirea-Odobești, jud. Vrancea

eMail

ach.vn@yahoo.com

Presedinte

Buză Răzvan-Florin

Secretariat

tel. 0735991426

 • TAXE SI TARIFE ACH VRANCEA

 • CONT BANCAR: RO85BTRLRONCRT0386653901 Asociatia chinologica Vrancea (banca Transilvania)
  CIF: 37948280

  STATUTUL ASOCIAȚIEI CHINOLOGICE VRANCEA

  CAPITOLUL  I – PREVEDERI GENERALE

  Art.1 – Denumirea:

  Denumirea prezentei asociații este „ASOCIAȚIA CHINOLOGICĂ VRANCEA”, denumită în continuare Asociație și prescurtată A. Ch. Vrancea.

  Asociația Chinologică Vrancea este membra a Asociatiei Chinologice Romane cu sediul in Bucuresti, Bd.Dinicu Golescu 37, sc.C, ap.70, sector 1.

   

  Art.2 – Sediul :

  Sediul Asociatiei este în Romania, localitatea Unirea-Odobești.

   

  Sediul poate fi schimbat la orice alta adresa din Romania prin decizia Consiliului Director.

   

  Art.3 – Durata:

  Asociaţia se constituie pe o durată de funcţionare pe termen nedeterminat.

   

  Art.4 – Scopul:

  Scopul principal al Asociației Chinologice Vrancea constă în urmărirea şi coordonarea din punct de vedere organizatoric a evoluţiei raselor canine recunoscute de Federaţia Internaţională (F.C.I.), omologate sau în curs de omologare în aşa fel încât să se asigure perpetuarea raselor, îmbunătăţirea bagajului genetic al acestora şi conservarea aptitudinilor specifice, în conformitate cu normele A.Ch.R. şi F.C.I.

   

  Art.5 – Obiectivele Asociației Chinologice Vrancea:

  a)organizarea,coordonarea,îndrumarea şi controlul activităţii chinologice a membrilor săi;
  b)difuzarea şi publicarea standardelor oficiale ale raselor omologate sau în curs de omologare; de către F.C.I.;

  c)organizarea prezentărilor, expoziţiilor şi concursurilor de frumuseţe sau aptitudini;
  d)verifică corectitudinea datelor înscrise in Declaraţiile de montă şi fătare pentru Cartea de Origine Română (C.O.R.);

  e)oferă asistenţă şi consiliere de specialitate,în măsura posibilităţiilor;

  f)activităţi de popularizare a raselor canine;

  g)activităţi de educare, conştientizare şi informare a membrilor săi, dar şi a populaţiei, cu accent pe formarea tinerei generaţii, în direcţia cunoaşterii, justei aprecieri, responsabilităţi, întelegerii, unei mai bune toleranţe şi a ataşamentului faţă de exemplarele canine;
  h)implicarea activă în vederea respectării legilor și ordonanțelor privind creșterea, îngrijirea și înmulțierea câinilor;

  i)stabilirea de relaţii de colaborare cu alte asociaţii sau cluburi cu profil chinologic şi nu numai;
  j)implicarea în atragerea de fonduri destinate bunei desfăşurare a activităţii chinologice;
  k)publicarea şi difuzarea de matetriale de promovare, conştientizare şi educare pe teme de chinologie;
  l)participarea la luarea deciziilor pe plan naţional şi local în interesul domeniului chinologic;
  m)stimularea activităţii membrilor prin atribuirea de premii, recompense sau titluri onorifice;
  n)alte activiţăţi care nu contravin scopului Asociației, precum şi prevederile statutare ale A.Ch.R. şi F.C.I., precum şi legislaţiei în vigoare.

   

   

  CAPITOLUL II  – MEMBRII ASOCIATIEI

  Art.6. Calitatea de Membru Asociat al Asociației Chinologice Vrancea poate fi dobândită de orice persoană fizică sau juridică care aderă la A.Ch.Vrancea, îi recunoaşte şi se angajează să-i respecte prevederile statutare şi îşi îndeplineşte întocmai şi la timp obligaţiile asumate.

  Art.7. Persoanele care au suferit sancţiuni ce au condus la excluderea sau suspendarea din partea oricăror Asociaţii teritoriale similare, A.Ch.R. sau F.C.I., precum şi persoanele ce au suferit condamnări definitive sau se află în urmărire penală pe delicte derivate din legislaţia de protecţie a animalelor, nu pot deveni membrii ai Asociației Chinologice Vrancea.

  Art.8. (1)Calitatea de membru activ se dobândeşte printr-o cerere de aderare ce va fi validată de Consiliul Director, după achitarea taxei de înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs;

  (2)Calitatea de membru este asimilată şi recunoscută ca atare membrilor cu cotizaţia plătită la zi.

  (3)Calitatea de membru fondator al Asociației Chinologice Vrancea se păstrează întocmai.

  Art.9. Asociația Chinologică Vrancea se compune din următoarele categorii de membrii:

  a)Membrii Fondatori-sunt cei care au decis constituirea Asociației Chinologice Vrancea şi şi-au asumat astfel paternitatea iniţiativei, contribuind moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social şi de notorietate;

  b)Membrii Activi-sunt acele persoane fizice sau juridice care consimt să se asocieze ulterior fondării Asociației Chinologice Vrancea contribuind moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei şi care , prin activitatea lor sprijină în realizarea obiectivelor statutare a acesteia, îndeplinesc condiţiile prevăzute statutar îşi respectă obligaţiile asumate ca urmare a aderării la Asociația Chinologice Vrancea, beneficiind de toate drepturile prevăzute prin prezentul Statut;

  c)Membrii de Onoare-sunt persoane fizice şi/sau persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod constant şi substanţial demersurile asumate de Asociația Chinologică Vrancea şi se implică activ în atingerea scopurilor;

  d)Membrii Simpatizanţi – sunt acele persoane fizice sau juridice care aderă la scopul asociaţiei şi acordă sprijin regulat, material şi moral în vederea realizării acopurilor acesteia;

  e)Membrii Susţinători – sunt acele persoane fizice sau juridice care înţeleg să sprijine punctual, material, logistic sau funcţional  Asociația Chinologică Vrancea în atinderea unor obiective specifice;

  Contribuţiile membrilor Asociației Chinologice Vrancea la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia sunt în sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor, acţiunilor şi proiectelor iniţiate de acesta.

  Art.10. Membrii Activi

  (1)Pentru a fi membru activ, o persoană fizică sau juridică pe langă prevederile menţionate la art.6, trebuie să întrunească cumulativ, următoarele condiţii:

  a)să aibă cel puţin un exemplar canin;

  b)să aibă o vechime de minim 1 an;

  c)să aibă capacitatea de exerciţiu deplină;
  d) sa fie agreat de Consiliul Director.
  (2)Calitatea de membru se dobândeşte în condiţiile art.8 alin.1 prin completarea formularului tipizat dedicat conform procedurii de mai jos.

  Art.11.În acest sens, solicitantul depune la sediul asociaţiei, personal, prin mandatar cu procură autentică specială sau prin scrisoare recomandată de primire, un formular tipizat prin care solicită să devină asociat cu drept de vot în cadrul asociaţiei.

  (1)Consiliul director analizează cererea în următoarele şedinţe ale acestuia;

  (2)Consiliul director decide favorabil asupra cererii, prin rezoluţie scrisă aplicată pe aceasta, semnată de către toţi membrii consiliului.

  (3)Decizia consiliului director materializată în rezoluţie nu va motivată şi nu se comunică solicitantului.

  (4)În cazul admiterii cererii sale, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data depunerii cererii, solicitantul este convocat la sediul asociaţiei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pentru a-i fi înmânat carnetul de membru şi calendarul competiţional.

  (5)Solicitantul care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile menţionate la art.10 poate deveni asociat simpatizant, fără drept devot, în situaţia în care răspunde convocării înaintate în acest sens de către consiliul director în termenul şi prin modalitatea prevăzute la alin.(4), prezentându-se la sediul asociaţiei în termenul fixat în convocator.

  (6)În situaţia în care solicitantul admis potrivit dispoziţiilor alineatelor (4) şi nu se prezintă personal sau prin mandatar cu împuternicire simplă, la sediul asociaţiei în termenul fixat prin convocator sau nu anunţă asociaţia, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, despre imposibilitatea sa de a se prezenta la sediu, se consideră că a renunţat la cererea sa, astfel se consideră respinsă fără a fi nevoie de aplicarea unei rezoluţii, motivarea, semnarea şi comunicarea acesteia de asemenea se consideră respinsă şi în situaţia în care solicitantul nu este convocat la sediul asociaţiei, prin scrisoare recomandată simplă, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data depunerii cererii.

  (7)Asupra deciziei de respingere a cererii, consiliul director şi/sau adunarea generală a asociaţilor poate reveni prin convocarea solicitantului oricând după termenul prevăzut în alineatul precedent, aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile alineatului 1.

  (8)În situaţia respingerii cererii în oricare dintre situaţiile menţionate mai sus, taxa de înscriere nu se returnează, iar cotizaţia pe anul în curs se restituie numai la cererea scrisă a solicitantului, depusă la sediul asociaţiei personal, prin mandatar cu procură autentică specială sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

  Art.12. Membrii de Onoare

  (1)Pentru a fi membru de onoare, o persoană fizică trebuie să întrunească următoarele condiţii:

  a)să fi adus servicii Asociaţiei sau să se fi remarcat în activitatea de creştere şi popularizare a raselor canine;

  b)să fie acceptată de Consiliul Director.

  Consiliul Director poate desemna şi un preşedinte de onoare.

  (2)Titlul de Membru de Onoare, se dobândeşte în baza unei propuneri însoţită de o justificare venită din partea unui membru activ, ce va fi validată de unanimitatea Consiliului Director, existând în prealabil acceptul scris din partea membrului propus.Orice abţinere sau vot negativ din partea unui membru al Consiliului Director se va justifica în mod obligatoriu obiectiv, fiind luate în considerare doar aspecte ce contravin prevederilor statutare.

  Art.13. Membrii Simpatizanţi

  (1)Membrii simpatizanţi sunt acele persoane (inclusiv minori), ce consimt a se implica în activităţiile Asociației Chinologice Vrancea, fără însă a deține în mod obligatoriu un câine.

  (2)Membrii simpatizanţi vor beneficia de o reducere de 20% din cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale.

  (3)Membrii simpatizanţi beneficiază de servicii technice de specialitate ale Asociației Chinologice Vrancea.

  (4)Pentru a fi membru simpatizant o peroană fizică sau juridică trebuie să aibă capacitate de exercițiu deplină sau să existe acordul persoanelor în drept să încheie acte în numele minorului ori să-i le încuviinţeze. Calitatea de Membru simpatizant se dobândeşte prin completarea formularului tipizat dedicat.

  Art.14. Membrii Susţinători

  (1) Calitatea de Membru susţinător este dobândită din oficiu de orice persoană fizică sau juridică, pentru anul în curs, la propunerea unui membru al Consiliului Director, fiind validată de majoritatea membrilor Consiliului Director. Orice abţinere sau vot negativ din partea unui membru al Consiliului Director se va justifica în mod obligatoriu, fiind luate în considerare doar aspecte ce contravin prevederilor statutare.

   

  CAPITOLUL III: DREPTURI SI OBLIGATII

  Art. 14.(1) Membrii au următoarele drepturi:

  a.să participe în condiţiile specifice impuse la programele derulate de Asociația Chinologică Vrancea:expoziţii, conferinţe, seminarii, cursuri de dresaj sau training, examene de lucru,etc.

  1. b) să fie aleşi şi sa aiba dreptul de alege organele de conducere,coordonare şi control ai Asociaţiei;
  2. c) şă îşi exprime prin vot opţiunea faţa de proiectele de hotârări ale Adunarii Generale;
  3. d) să fie informaţi despre orice activitate sau acţiune a Asociației Chinologice Vrancea la cerere;
  4. e) să fie sprijiniţi, consiliaţi si îndrumaţi în activitatea chinologica la cerere;
  5. f) dreptul de a beneficia de serviciile Asociației Chinologice Vrancea;
  6. g) membrii beneficiează de toate celelalte drepturi prevazute de statut şi reglementări interne
  7. i) să se retragă liber din Asociația Chinologică Vrancea;

  (2)Membrii Susţinători şi Membrii Simpatizanti nu se bucură de drepturile prevăzute la alin. b, c și g.

   

  Art. 15. Membrii au urmatoarele obligaţii:

  1. a) Să cunoască și să se conformeze prevederilor Statutului Asociația Chinologică Vrancea, ale Regulamentelor elaborate, ale Hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director, precum şi Statutului şi regulamentelor Ch.R şi F.C.I.
  2. b) să achite cotizația anuală conform hotărârii Consiliului Director, de exceptie de la plata cotizației anuale beneficiază membrii susţinători şi membrii de onoare;
  3. c) să participe la gospodărirea şi întreţinerea spaţiilor şi terenurilor amenajate pentru antrenamentul şi dresajul câinilor;
  4. d) să nu prezinte acte sau date false privind activitatea sa în domeniul chinologiei;
  5. e) să nu aduca prejudicii materiale sau morale Asociației Chinologice Vrancea, prin manifestări scrise sau verbale sau de orice natură;
  6. f) să respecte regulile de bună conduită în relaţiile pozitive dintre membri.

  Art.16. Pierderea calităţii de membru

  (1) Calitatea de membru se pierde:

  a)unilateral din partea membrilor la cererea scrisă a acestora;

  b)unilateral din partea Asociației Chinologice Vrancea prin excludere, în baza unei fundamentări derivate din nerespectarea unor prevederi statutare, în condiţiile prezentului statut și a legii;

  1. c) deces sau pierderea personalitaţii juridice;
  2. d) prin depaşirea termenului de plata a cotizaţiei anuale de 30 de zile; decizia de excludere poate fi reconsiderată în baza unei motivări justificate înaintate de Consiliul Director.

  (2) Pierderea calităţii de membru se dispune prin hotărârea a Consiliului Director ca sancţiune pentru abaterile disciplinare şi neindeplinirea obligaţilor asumate prin semnarea cererii de adeziune sâvărșite de un membru.

  Art.17 Abateri disciplinare. Sancţiuni ale membrilor:

  Deciziile şi hotârările luate in vederea sancţionării unor membrii sunt luate de Consiliului Director al Asociației Chinologice Vrancea, spre validare, deciizile si hotârările validate se transmit A.Ch.R spre cunoştintă – prin adresă oficială, membrilor A.Ch.Vrancea –prin afișarea la sediul A.Ch.Vrancea, pe pagina de Internet sau orice alte publicaţii, către membrii în cauza prin adresă scrisă.

  Constituie abateri disciplinare:

  1. a) încălcarea prevederilor Statutului, Regulamentului de aplicare, a Hotârarilor Adunarii Generale şi ale Consiliului Director;
  2. b) denigrarea activităţii Asociație Chinologice Vrancea;
  3. c) înterprinderea unor acţiuni ce aduc atingere de orice natura Asociației Chinologice Vrancea;
  4. d) falsificare actelor de origine sau folosirea unor falsuri cu bunăştiinta sau a oricăror alte date incorecte privind activitatea chinologică;
  5. e) deţinerea câinilor în condiţii improprii, abuzarea, maltratarea sau orice alte rele tratamente aplicate acestora, abuzurile de acest gen vor fi documentate, Asociația Chinologică Vrancea prin reprezentaţii săi, având obligaţia ca în termenul cel mai scurt cu putinţă să aducă faptele în cauza autoritaţilor responsabile pentru continuarea unor eventuale măsuri legale;
  6. f) întocmirea de documente chinologice de către oricine care nu are calitatea conform statutului şi a legii aplicabile, documentele întocmite în aceste condiţii sunt nule de drept;

  (2)Sancţiunile ce pot fi aplicate membrilor Asociației Chinologice Vrancea de către Consiliul Director sunt: avertismentul, suspendarea unor servicii către membrii A.Ch.Vrancea pe o perioada determinata (1 lună,6 luni,1 an, ş.a.m.d.) sau definitivă, de asemena se poate aplica suspendarea calităţii de membru activ al A.Ch.Vrancea pentru o anumită perioadă,excluderea din Asociație, sau excluderea temporară de la activităţi sau acţiuni.

  (3) În cazul in care un membru al Consiliului Director absentează nejustificat la 3 întruniri consecutive sau are o activitate nemulţumitoare, Președintele poate propune suspendarea acestuia din funcţie.

  Propunerea, însoţita de justificarea scrisă, va fi validată prin votul majotităţii simple a Consiliului Director. Decizia va fi adusă la cunoştinţa membrului în cauză prin scrisoare recomandată, respectiv membrilor Asociației Chinologice Vrancea prin afişare în cadrul sediului și pe pagina de Internet, rescpectiv A.Ch.R spre cunoştinţă. Daca un loc în Consiliul devine vacant, prin demisie sau suspendare sau excludere, în intervalul dintre 2 adunari generale anuale, Consiliul poate decide ocuparea lui. Cooptarea unei noi persoane trebuie ratificată de adunarea generală urmatoare. Mandatul persoanei cooptate nu poate depăși mandatul persoanei înlocuite.

   
  CAPITOLUL IV:  RESURSE PATRIMONIALE

  Resursele financiare se compun din:

  a) tariful de înscriere si cotizaţiile membrilor,cuantumul cotizaţiei este stabilit prin hotârărea anuală de către Consiliul Director

  b) dobănzile şi dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile

  c) dividentele societaţilor comerciale înfinţate

  d) venituri realizate din activitaţi economice directe

  e) donaţii,contribuiţii, sponsorizări si legate

  f) resurse obţinute din bugetul de stat şi/sau bugetele locale

  g) accesarea unor instrumente financiare prin intermediul unor proiecte sau programe din fonduri nerambursabile

  h) tarife din organizarea unor manifestări chinologice

  i) alte venituri prevăzute de lege.

  Resursele financiare ale asociaţiei pot fi folosite doar pentru activitatea specifică asociaţiei circumscrisă domeniului chinologic. Din contul bancar al asociaţiei banii vor putea fi folosiți doar cu 2 semnaturi.

  Activitaţi economice:

  1. Asociaţia poate înfiinţa societaţi comerciale. Dividentele obţinute, daca nu se reinvestesc în aceleași societaţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.

  2.Asociaţia poate desfăşura orice activitaţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în stransă legatură cu scopul principal al acesteia sau servesc atingerii obiectivelor stabilite statutar.
  Cotizaţia:

  1.Membrii de onoare susţinatori ai asociaţiei beneficiează de scutirea plăţii cotizaţiei anuale
  2.Membrii activi si simpatizanţi au obligaţia de a achita o cotizaţie anuală stabilită. Calitatea de membru este asigurată pe perioada anului in curs.

   

  CAPITOLUL V: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

  Organele de conducere de administrare și control ale ascociaţiei sunt:

  a) Adunarea Generală

  b) Consiliul Director

  Adunare Generală: Competeţe şi întrunire:

  1.Adunarea generală este constituită din membrii activi cu o vechime de cel putin 1an care au achitat cotizaţia la zi în momentul convocării şi nu au nici un fel de debite restante către aceasta.

  2.Şedinţele adunării generale sunt ordinare si extraordinare

  3.Adunarea generală ordinară se întrunește o data pe an până la data de 01.04. a anului în curs.

  4.Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de cate ori este necesar.

  Convocare, ordine de zi, vot:

  (1) Adunarea generală este convocată de Consiliul Director sau la cererea a 50+1% din membrii activii ai Asociației, ce îndeplinesc condiţiile prevăzute mai sus.În cazul convocârii unei sedinţe exteraordinare ordinea de zi trebuie sa conţină probleme menţionate de solicitanţi.

  (2) Convocarea se face cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată prin afişarea la sediul Asociaţiei şi pe pagina web a acesteia. Convocare va conţine data, ora, locul adunării generale și proiectul ordinii de zi. AG este legal constituita daca prezenta la ora stabilita este de 50 % + 1. In cazul in care cvortumul nu este asigurat , Adunarea Generala poate incepe dupa 30 de minute indiferent de prezenta.

  (3) Votul se exercită in mod direct, nnemijlocit, personal. Fiecare membru prezent în cadrul Adunarii Generale are dreptul la un vot în condiţiile prevăzute de membri activi. Nu se acceptă procuri notariale sau de orice alt fel, decât în situații excepționale cu acordul prealabil al Consiliului Director, procura simpla data unui alt membru al Asociatiei.

  Art.18- Şedinţa Adunării Generale

  (1) Adunarea Generală este condusă de Preşedinte, iar în lipsa acestuia de un alt Membru din Consiliul Director, delegat în scris de Preşedinte în acest sens.

  (2) Secretarul Adunarii generale va fi ales de Consiliul Director

  (3) Secretarul va întocmi un proces-verbal al fiecarei sedinţe a Adunării Generale în care se vor consemna lista de prezenţă şi discuţiile pe marginea ordinii de zi. Procesul verbal va fi semnat de Preşedinte, secretar şi cel puţin 3 membrii participanţi la Adunarea Generală.

  (4) Deciziile Adunării Generale vor fi consemnate într-o Hotărâre / set de Hotărâri ce va / vor fi semnată/e de Președinte, fiind astfel validate.

  (5) Hotărâriile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot, cu excepția celor care au ca obiect modificarea statutului sau dizolvarea acestuia; pentru aceste hotărâri de majoră importanță este necesar votul a ¾ din membrii prezenți.

  (6) Asociații care într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot.

  În caz contrar vor răspunde în condițiile legii pentru daunele cauzate
  asociației, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoriatea ceruta.

  (7) Hotărârile Adunării Generale, validate de Președinte, vor fi publicate pe pagina asociației.

  Art. 19 – Competențele Adunării Generale

  Atribuțiile Adunării Generale sunt următoarele:

  a) alege și revocă membrii Consiliului Director;

  b) alege și revocă Comisia de Cenzori după caz;

  c) aprobă sau respinge raportul Consiliului Director asupra gestiunii A.Ch. Vrancea și raportul Comisiei de Cenzori;

  d) votează bugetul de venituri, cheltuieli și bilanțul contabil;

  e) hotărește înființarea de filiale sau sucursale;

  f) modifică actul constitutiv și statutul;

  g) hotărește dizolvarea și lichidarea A.Ch.Vrancea, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

  h) propune Regulamente ce vor completa prezentul Statut, ce vor fi adoptate cu majoritate simplă de voturi și validate prin vot unanim de Consiliul Director;

  Art. 20 – Cvorumul

  Adunarea Generală este valabil constituită în prezența a 50 + 1% din numărul membrilor convocați. În cazul în care nu se întrunește acest număr de membrii, Adunarea Generală se consideră legal constituită în termen de 1 oră de la data și ora înscrisă în convocator, dacă se face dovadă că s-au respectat prevederile statutului în ceea ce privește convocarea. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenți.

  Consiliul Director:

  Art. 21 – Alcătuire:

  (1) Consiliul Director este alcătuit din 3-7 membri. Membrii Consiliului Director sunt propuși în cadrul Adunării Generale, dintre membrii activi, membrii de onoare sau membrii fondatori cu o conduită morală bună, fiind votați prin vot deschis de către Adunarea Generală.

  (2) Consiliul Director va alege Președintele Asociației, care este și președintele Consiliului Director, și Vicepreședinții.

  (3) Membrii Consiliului Director pot fi renumerați în baza unor indemnizații de ședință sau a unor retribuții, în condițiile legii.

  (4) Cheltuielile angajate în numele și interesul A.Ch.Vrancea de către Membrii Consiliului Director pot fi decontate în baza documentelor justificative, însoțite de un Raport succint de activitate.

  Art. 22 – Completarea Consiliului

  Dacă un loc în Consiliu devine vacant, prin demisie sau suspendare, în intervalul dintre 2 adunări generale, Consiliul poate decide ocuparea lui. Cooptarea unei noi persoane trebuie ratificată de adunarea generală urmatoare. Mandatul persoanei cooptate nu poate depăși mandatul persoanei înlocuite. În cazul absenței nejustificate a unui membru din Consiliul Director la 3 întruniri consecutive ale Consiliului în timpul aceluiași mandat, acesta va putea fi suspendat din funcție de către Președinte printr-o scrisoare recomandată. Adunarea Generală va hotărî asupra menținerii în funcție sau nu a membrului respectiv în Consiliu Director, după ascultarea raportului Președintelui și a membrului în cauză.

  Art. 23 – Reuniunea și deliberăriile Consiliului Director

  (1) Consiliul Director funționează ca organ deliberativ și ia hotărâri cu majoritate simplă de voturi, în prezența a minim 2/3 din membrii săi.

  Fiecare membru prezent are dreptul la un vot. Membrii absenți nu pot delega exercitarea votului. În caz de egalitate votul Președintelui este decisiv.

  (2) Consiliul Director este convocat de 4 ori pe an în ședința de lucru ordinară, sau în ședința extraordinară ori de câte ori este necesară, la cererea Președintelui sau a 2/3 din numărul membriilor Consiliului Director.

  (3) Deliberăriile Consiliului sunt consemnate într-un registru cu file numerotate și ștampilate în prealabil, la finalul fiecărei ședințe, membrii Consiliului Director vor atesta corectitudinea celor consemnate prin semnătură.

  (4) Durata mandatului unui membru al Consiliului este de 5 ani.

  (5) Consiliul Director deliberează asupra acțiunilor legate de bună funcționare a Asociației Chinologice Vrancea  validând și materializând propunerile, regulamentele sau orice alte demersuri pentru care identifică modalitățile de aplicare, căpătând astfel și o funcțiune de asistare a activității executive a Președintelui.

  (6) Pentru a putea fi ales în Consiliu, o persoană trebuie să fie cetățean român, major și membru al A.Ch.Vrancea de cel puțin 5 ani consecutiv, să dețină afix de crescător. În Consiliul Director nu pot funcționa rude de gradul întâi.

  Art. 24 – Obligațiile Membrilor Consiliului Director

  Pe lângă obligațile ce revin Membrilor A.Ch.Vrancea, Membrilor Consiliului Director au următoarele obligații specifice :

  a) să asigure buna funcționare din toate punctele de vedere ale Asociației Chinologice Vrancea:

  b) să se implice activ și necondiționat în acțiunile îndreptate spre atingerea scopurilor și obiectivelor asociației;

  c) să aibă inițiative în măsură a asigura sursele financiare ale

  d) să respecte în mod exemplar documentele cu valoare de normă ale  Asociației Chinologice Vrancea, A.Ch.R și ale F.C.I.

  e) să reprezinte cu onoare asociația în cadrul manifestăriilor specifice

  Art. 25 – Atribuțile Consiliului Director

  (1) Consiliul are următoarele atribuții:

  a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programului Asociației

  b) stabilește expozițiile, competițile și orice alte activități specifice ce urmează a fi organizate de A.Ch.Vrancea.

  c) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;

  d) aprobă organigrama și politica de personal

  e) asigură administrarea bunurilor de orice natură ale asociației

  f) stabilește cotizația, taxa de înscriere și orice alte contribuiții practicate în cadrul A.Ch.Vrancea;

  g) acționează în numele asociației;

  h) mediază conflictele între membrii asociației;

  i) funcționează și ca comisie de etică și disciplină

  j) autorizează Președintele să dobândească, să înstrăineze sau să închirieze bunuri necesare funcționării asociației;

  k) hotărește schimbarea sediului

  l) alte atribuții prevăzute de lege sau statut

  m) înființează și desființează structuri tehnice specializate (departamente, comisii, grupuri de lucru) și reglementează activitatea acestora

  n) ia decizia angajării de personal ce va sigura buna desfășurare a activităților specifice și va fixa cuantumul remunerației

  o) adoptă sau aprobă orice alte măsuri necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor Statutului, hotărârilor Adunării Generale sau propriilor hotărâri

  p) poate elabora documente ce vor completa și detalia prevederile statutului

  q) desemnează comisia de numărare a voturilor, compuse din trei persoane dintre membrii activi prezenți

  (2) Alte detalii de funcționare, sau competențe ale Consiliului Director se stabilesc prin regulamente specifice
  Art.26 – Președintele și vicepreședinții

  (1) Președintele și vicepreședinții aduc la îndeplinire hotărârile Adunării Generale și Consiliului Director, asigurând buna funcționare a Asociației.

  (2) Președintele are funcția executivă dobândită, reprezentând A.Ch.Vrancea în relațiile cu terții și având drept de semnătură, atribuții pe care le poate delega temporar prin mandat scris oricărui membru al A.Ch.Vrancea, delegarea se poate realiza parțial sau în totalitate vizând atribuții punctuale, cu titlu permanent sau temporar.

  (3) Atribuțiile Președintelui sunt:

  a) Convocă și conduce ședințele Consiliului Director

  b) conduce și reprezintă de drept A.Ch.Vrancea

  c) alte atribuții stabilite prin statut și regulamente specifice

  (4) În caz de demisie sau orice situație suferită de Președinte, decanul de vârsta al vicepreședinților substituie temporar Președintele și convocă în cel mult 30 de zile Consiliul Director pentru a alege un nou președinte. Suspendarea, revocarea sau restrângerea unor drepturi statutare sau delegate anterior Președintelui se poate face doar în baza unei justificări temeinice, ce transpune prevederi statutare, prin votul unanim al Membrilor Consiliului Director.

  Art.27 – Secretarul

  (1) Secretarul(ii) A.Ch.Vrancea ocupă funcții de execuție, putând fi remunerați în funcție de atribuțile, sarcinile și performanțele tehnico – profesionale

  (2) Secretarul asigură bună funcționare a asociației și îndeplinește toate sarcinile care îi sunt atribuite postului, în limitele competențelor, posibilităților și aptitudinilor profesionale

  (3) La sfârșitul fiecărui an prezintă un raport de activitate Consiliului Director. Cheltuielile angajate în numele și interesul A.Ch.Vrancea de către secretar pot fi decontate în baza delegației conforme și a documentelor justificate, însoțit de un raport succint de activitate.

  Art.28 – Comisia de Cenzori

  (1) Comisia de Cenzori se compune din 3 membrii daca numarul membrilor depașește 100, iar sub acest numar va fi doar un cenzor, aleși pe o perioadă de 5 ani de către Adunarea Generală;

  (2) În realizarea competenței sale Comisia de Cenzori sau cenzorul:

  a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației

  b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale

  c) membri săi pot participa la ședințele Consiliului Director, ca observatori fără drept de vot

  (3) Dacă constată sustrageri sau distrugeri de bunuri sau valori din patrimoniul asociației,ori fapte de natura sa producă consecințe grave acesteia,sesizează si organele de cercetare penala

  Art.29 – Toți membrii organelor de conducere și control ce dețin documente cu privirea la A.Ch.Vrancea au obligația de a le restitui la terminarea mandatului.
  TITLUL VI – DIZOLVARE ȘI LICHIDARE

  Art.30 – Asociația se dizolvă:

  a) de drept în condițiile legii

  b) prin hotărârea judecătoriei sau tribunalului, în condițiile legii

  c) prin hotărârea Adunării Generale

   

  Art.31 – În cazul dizolvării asociației prin hotărârea Adunării Generale, în termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul verbal în formă autentică, de depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Adunarea Generală va numi lichidatorii, care își vor îndeplini mandatul sub controlul cenzorului. În cazul dizolvării activului asociației va fi transmis către A.Ch.R.

   

  TITLUL VII – DISPOZIȚII GENERALE

  Art.32 – Consiliul Director va elabora regulamente ce vor completa prezentul statut.

  Art.33 – Litigiile apărute între asociație și alte persoane fizice sau juridice se rezolvă conform legislației în vigoare.

  Competiții 2021

  Back to Top